Vid dödsfall

Bouppteckning

När en person avlidit ska en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen ska innehålla uppgift om vilka som tillhör dödsbodelägarkretsen, boets tillgångar och skulder, eventuellt testamente samt ytterligare information och dokument av relevans för boutredningen. 

Det är dödsbodelägarna som ansvarar för att en bouppteckning upprättas, men de kan även välja att ge någon annan uppdraget. Dödsbodelägarna eller den som är utsedd av dödsbodelägarna är skyldig att kalla samtliga dödsbodelägare till ett möte, en så kallad förrättning, där underlagen för bouppteckningen gås igenom. Vid förrättningen har de som är närvarande möjlighet att ställa frågor och yttra sig angående omständigheterna i dödsboet. Bouppteckningen ska sändas in till Skatteverket, senast fyra månader efter dödsfallet.

Det är viktigt att bouppteckningen upprättas korrekt utifrån omständigheterna i dödsboet och gällande lagstiftning. I vissa fall krävs en släktutredning för att ta reda på vilka som är dödsbodelägare. Om bouppteckningen är bristfällig kan detta innebära att den inte blir godkänd av Skatteverket, att vissa dödsbodelägares intressen inte tillvaratas eller att det uppstår hinder när arvet ska skiftas. En felaktigt upprättad bouppteckning kan få konsekvenser även i framtiden. Det kan därför vara en god idé att anlita en jurist/boutredare, som ansvarar för att utreda dödsboet och vara behjälplig med de juridiska frågorna.

Med vår kunskap och erfarenhet av boutredning och arvsfrågor, kan vi hjälpa till att upprätta en juridiskt korrekt bouppteckning. Välkommen att kontakta oss.