Vid dödsfall

Förvaltning av Dödsbo

Allt som den avlidne ägde, såväl tillgångar som skulder, kallas kvarlåtenskap och ingår i den avlidnes dödsbo. Kvarlåtenskapen ska förvaltas fram till dess att arvskifte har skett och dödsboet har avvecklats. Det är dödsbodelägarna som ansvarar för förvaltningen, men de kan välja att ge någon annan fullmakt att sköta förvaltningen. 

Förvaltningen av ett dödsbo kan innefatta allt från att betala räkningar, avsluta autogiron och abonnemang till att värdera tillgångar samt att sälja värdepapper, bohag och bostad. Dödsboet är även skyldigt att deklarera. Förvaltningen av ett dödsbo kan således sträcka sig över en lång tid, ibland flera år, och kräva kontakt med Skatteverket, banker, mäklare, försäkringsbolag, myndigheter och andra organisationer.

Välkomna att kontakta oss om ni önskar hjälp med, hela eller delar av, dödsboförvaltningen.